Pravno

1 Prijatie našich podmienok

Navštívením,  prezeraním, webových stránok NET-CONNECT, prístupom na ne alebo iným využitím akejkoľvek služby alebo informácie, ktorú spoločnosť NET-CONNECT vytvorila, zhromaždila, kompilovala a poskytla, vyjadrujete súhlas zaviazať sa k dodržiavaniu  nasledujúcich Podmienok používania služby. Ak si neželáte zaviazať sa našim Podmienkam, je Vašou jedinou možnosťou nenavštíviť, nezobraziť alebo inak nevyužiť služby NET-CONNECT. Rozumiete, súhlasíte so skutočnosťou a beriete na vedomie, že tieto Podmienky predstavujú právne záväznú dohodu uzavretú medzi Vami a spoločnosťou NET-CONNECT, a že používaním služieb NET-CONNECT vyjadrujete svoj jednoznačný súhlas s touto zmluvou.

 

2 Poskytovanie služieb

Súhlasíte a potvrdzujete, že spoločnosť NET-CONNECT je oprávnená zmeniť, zlepšiť alebo ukončiť akúkoľvek z jej služieb na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia, aj keď to môže viesť k zamedzeniu prístupu k všetkým informáciám v ňom obsiahnutým. Ďalej súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že spoločnosť NET-CONNECT je oprávnená poskytovať služby Vám  prostredníctvom dcérskych spoločností alebo pridružených subjektov.

 

3 Vlastnícke práva

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že NET-CONNECT môže obsahovať informácie súvisiace s vlastníctvom a dôverné informácie, vrátane obchodných značiek, servisných značiek a patentov chránených zákonmi o duševnom vlastníctve a medzinárodnými dohodami o ochrane duševného vlastníctva. NET-CONNECT Vás oprávňuje prezerať a vytvoriť jednu kópiu častí svojho obsahu pre režim offline, osobné, nekomerčné použitie. Je zakázané obsah našich stránok predávať, reprodukovať alebo distribuovať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek obchodné známky, servisné značky a logá tretích strán sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek ďalšie práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

 

4 Predkladaný obsah

Keď predkladáte obsah spoločnosti NET-CONNECT, udeľujete  zároveň spoločnosti NET-CONNECT neodvolateľnú, bezplatnú licenciu na zverejňovanie, zobrazovanie, úpravy, distribúciu a syndikáciu Vášho ​​obsahu po celom svete. Potvrdzujete a ručíte, že máte požadované oprávnenie udeliť vyššie uvedené povolenie spoločnosti NET-CONNECT.

 

5 Ukončenie dohody

Podmienky tejto dohody budú aj naďalej platné na dobu neurčitú, pokiaľ ich akákoľvek zo strán bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu nevypovie. Podmienky, ktoré majú byť naďalej platné, nebudú dotknuté ukončením tejto zmluvy.

 

6 Odopretie záruky

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používanie služieb NET-CONNECT sa uskutočňuje výhradne na vlastné riziko, a že naše služby sa poskytujú "také aké sú" a "ako  sú prístupné". NET-CONNECT neposkytne žiadne výslovné alebo implikované záruky, potvrdenia alebo vyhlásenia, v súvislosti s prevádzkou webových stránok NET-CONNECT, informáciami, obsahom, materiálmi alebo produktmi. Toto zahŕňa, ale neobmedzuje sa na implikované záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel a klauzulu neporušenia zmluvy a záruky, že prístup k službám alebo ich využívanie prebehne neprerušene alebo bezchybne, alebo že chyby v prevádzke budú opravené.

 

7 Obmedzenie zodpovednosti

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ani spoločnosť NET-CONNECT a ani žiadna z jej dcérskych spoločností alebo pobočiek v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadnu priamu, nepriamu, náhodnú, následnú alebo značnú škodu. Toto zahŕňa, ale neobmedzuje sa na náhradu škody za ušlý zisk, prerušenie obchodnej činnosti, stratu reputácie spoločnosti alebo dobrého mena, stratu programu alebo informácie alebo iné nehmotné straty vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia služby alebo informácie, alebo akékoľvek trvalé alebo dočasné zastavenie takejto služby alebo prístupu k informáciám, alebo vymazanie či poškodenie akéhokoľvek obsahu či informácie, alebo zlyhanie uložiť akýkoľvek obsah či informáciu. Vyššie uvedené obmedzenia budú platné bez ohľadu na to, či spoločnosť NET-CONNECT bola upozornená alebo mala vedieť o možnosti vzniku takýchto škôd. V právnych systémoch, kde  vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody nie je dovolené, zodpovednosť spoločnosti NET-CONNECT sa obmedzuje na najširší zákonom povolený rozsah.

 

8 Externý obsah

NET-CONNECT môže obsahovať hypertextové odkazy na obsahy tretích strán, reklamu alebo internetové stránky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť NET-CONNECT nezodpovedá za nijaké reklamy, produkty alebo zdroje dostupné z týchto zdrojov alebo webových strán.

 

9 Súdna príslušnosť

Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, predkladať veci výhradne jurisdikcii súdov krajiny, štátu, kraja alebo územia určeného výhradne spoločnosťou NET-CONNECT za účelom riešenia akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo v súvislosti s Vaším používaním služieb NET-CONNECT. Pokiaľ príslušný súd rozhodne, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, odstráni sa dotyčné ustanovenie z týchto Podmienok, pričom zostávajúce Podmienky budú aj naďalej platné.

 

10 Úplnosť zmluvy

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vyššie uvedené Podmienky tvoria celistvú všeobecnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou NET-CONNECT. Môžete byť podriadený dodatočným Podmienkam pre použitie, nákup alebo prístup k ostatným službám, pridruženým službám či obsahu alebo materiálu tretích strán.

 

11 Zmeny Podmienok

NET-CONNECT si vyhradzuje právo meniť priebežne tieto Všeobecné obchodné podmienky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny našich Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia a Vaše ďalšie používanie služby NET-CONNECT po prípadných zmenách Podmienok bude znamenať, že súhlasíte byť nimi viazaný.